Aké máte práva?

Ako dotknutá osoba máte právo od nás požadovať:

Právo na prístup (čl.15 nariadenia GDPR):

Máte právo na vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané našou spoločnosťou. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k týmto osobným údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 

Právo na opravu údajov (Čl. 16 nariadenia GDPR):

Máte právo na opravu nesprávnych, nepresných alebo neaktuálnych údajov, ktoré sa Vás týkajú. Môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov.

 

Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“) (Čl. 17 nariadenia GDPR):

Máte právo na vymazanie (tzv. zabudnutie) Vašich osobných údajov. O vymazanie údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme ak:

 • už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
 • spracúvame ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje nezákonne,
 • odvoláte svoj súhlas,
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sme si splnili zákonnú povinnosť.

 

Právo na obmedzenie spracovania údajov (Čl. 18 nariadenia GDPR):

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme len uchovávať a nebudeme s Vašimi osobnými údajmi viac pracovať.  K obmedzeniu Vašich osobných údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracovanie Vašich osobných údajov len obmedzili,
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv,
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi

 

Právo na prenosnosť údajov (Čl. 20 nariadenia GDPR):

Máte právo na prenesenie údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi v elektronickej forme, ak sa spracúvanie zakladá na:

 • Vašom súhlase, výslovnom súhlase alebo zmluve,
 • je vykonávané automatizovanými prostriedkami spracúvania.

 

Právo namietať(Čl. 21 nariadenia GDPR):

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje, ak Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu nášho oprávneného záujmu alebo na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci (ak využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracúvať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali). Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek.

 

Zároveň máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Čl. 77 nariadenia GDPR):

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Tieto práva platia v celej EÚ bez ohľadu na to, kde sa údaje spracúvajú a kde je spoločnosť usídlená. Tieto práva platia aj vtedy, keď kupujete tovar a služby od spoločností usídlenej mimo EÚ, ale pôsobiacu aj v EÚ.

 

Naposledy aktualizované: 1.4.2021