Ochrana osobných údajov

V rámci skupiny GGE na Slovensku poskytujeme svoje služby prostredníctvom viacerých prevádzkovateľov. Členmi Skupiny GGE sú spoloční prevádzkovatelia na základe dohody  o spoločných prevádzkovateľoch uzatvorenej v súlade s čl. 26 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Southerm s.r.o. a Southerm Správa s.r.o. sú materské spoločnosti energetickej Skupiny GGE.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov sú spoločnosti:

SOUTHERM, s.r.o., so sídlom Športová 4021/13 A, Dunajská Streda 929 01, zápis v OR Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2493/T

SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o., so sídlom Športová 4021/13 A, Dunajská Streda 929 01, zápis v OR Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 23931/T

 

Kontaktné údaje na Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (Data Protection Officer):  E-mail: gdpr@gge.sk

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva, môžete tak urobiť prostredníctvom nášho „Formulára pre uplatnenie práv dotknutých osôb“, a to e-mailom na  gdpr@gge.sk.

Aké máte práva nájdete tu.

 

Vzor Formulára pre spoločnosti:

Formulár – Southerm s.r.o.

Formulár – Southerm správa s.r.o.

 

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov pre klientov a zamestnancov obchodných partnerov nájdete v nasledujúcom dokumente:

Informácie pre klientov a zamestnancov obchodných partnerov