EÚ Projekty

Rekonštrukcia centrálneho zásobovania tepla okruh K18 – Mlyny

Cieľom projektu je rozvoj účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Dunajská Streda.

Predmetom projektu je rekonštrukcia centrálneho zásobovania teplom, ktoré bude dodávať teplo do objektov 2-rúrovým teplovodným systémom z jestvujúcej kotolne K18 – Mlyny.

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 10/2018

Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou

Zazmluvnená výška NFP:
1 281 448,35 EUR

Rekonštrukcia centrálneho zásobovania tepla okruhu PK Západ

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

Prioritná os 2: Energetika 

Opatrenie 2.1: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Stručný opis projektu: Realizáciou investičného zámeru dôjde k zvýšeniu energetickej efektívnosti využívania primárnych energetických zdrojov, zníženiu prevádzkových nákladov na dodávku tepla, ako aj zníženiu rizika porúch na starých potrubiach a tým zvýšeniu bezpečnosti dodávok tepla.

Názov a sídlo prijímateľa: SOUTHERM, s.r.o., Športová 4021/13 A, 929 01 Dunajská Streda

Obdobie realizácie: 04/2015 – 10/2015

Zazmluvnená výška NFP:
149 892,84 EUR